زمانيكه صحبت از سرعت استفاده از ويندوز مطرح است ، همواره كي برد حرف اول را ميزند، تقريبا تمامي عملياتي را كه با موس انجام ميدهند را ميتوان با كي برد انجام داد، با اين تفاوت كه بسيار سريعتر و آسانتر خواهند بود
كليدهاي فوري كي برد اين امكان را ميدهند كه از كليكهاي پي در پي موس پرهيز كنيد. در ضمن با اين كار شما ديگر نيازي به تعويض موقعيت دست خود بر روي كي برد و موس نخواهيد داشت . در اينجا برخي از اين كليدها را نوشته ايم

To

Press

Copy.

CTRL+C

Cut.

CTRL+X

Paste.

CTRL+V

Undo.

CTRL+Z

Delete.

DELETE

Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin.

SHIFT+DELETE

Copy selected item.

CTRL while dragging an item

Create shortcut to selected item.

CTRL+SHIFT while dragging an item

Rename selected item.

F2

Move the insertion point to the beginning of the next word.

CTRL+RIGHT ARROW

Move the insertion point to the beginning of the previous word.

CTRL+LEFT ARROW

Move the insertion point to the beginning of the next paragraph.

CTRL+DOWN ARROW

Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph.

CTRL+UP ARROW

Highlight a block of text.

CTRL+SHIFT with any of the arrow keys

Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document.

SHIFT with any of the arrow keys

Select all.

CTRL+A

Search for a file or folder.

F3

View properties for the selected item.

ALT+ENTER

Close the active item, or quit the active program.

ALT+F4

Opens the shortcut menu for the active window.

ALT+SPACEBAR

Close the active document in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously.

CTRL+F4

Switch between open items.

ALT+TAB

Cycle through items in the order they were opened.

ALT+ESC

Cycle through screen elements in a window or on the desktop.

F6

Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer.

F4

Display the shortcut menu for the selected item.

SHIFT+F10

Display the System menu for the active window.

ALT+SPACEBAR

Display the Start menu.

CTRL+ESC

Display the corresponding menu.

ALT+Underlined letter in a menu name

Carry out the corresponding command.

Underlined letter in a command name on an open menu

Activate the menu bar in the active program.

F10

Open the next menu to the right, or open a submenu.

RIGHT ARROW

Open the next menu to the left, or close a submenu.

LEFT ARROW

Refresh the active window.

F5

View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer.

BACKSPACE

Cancel the current task.

ESC

SHIFT when you insert a CD into the CD-ROM drive

Prevent the CD from automatically playing.

Use these keyboard shortcuts for dialog boxes:

To

Press

Move forward through tabs.

CTRL+TAB

Move backward through tabs.

CTRL+SHIFT+TAB

Move forward through options.

TAB

Move backward through options.

SHIFT+TAB

Carry out the corresponding command or select the corresponding option.

ALT+Underlined letter

Carry out the command for the active option or button.

ENTER

Select or clear the check box if the active option is a check box.

SPACEBAR

Select a button if the active option is a group of option buttons.

Arrow keys

Display Help.

F1

Display the items in the active list.

F4

Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box.

BACKSPACE

 

To

Press

Display or hide the Start menu.

Windows logo key

Display the System Properties dialog box.

Windows logo key +BREAK

Show the desktop.

Windows logo key +D

Minimize all windows.

Windows logo key +M

Restores minimized windows.

Windows logo key +Shift+M

Open My Computer.

Windows logo key +E

Search for a file or folder.

Windows logo key +F

Search for computers.

CTRL+ Windows logo key +F

Display Windows Help.

Windows logo key +F1

Lock your computer if you are connected to a network domain, or switch users if you are not connected to a network domain.

Windows logo key + L

Open the Run dialog box.

Windows logo key +R

Display the shortcut menu for the selected item.

Application key

Open Utility Manager.

Windows logo key +U

 

To

Press

Switch FilterKeys on and off.

Right SHIFT for eight seconds

Switch High Contrast on and off.

Left ALT +left SHIFT +PRINT SCREEN

Switch MouseKeys on and off.

Left ALT +left SHIFT +NUM LOCK

Switch StickyKeys on and off.

SHIFT five times

Switch ToggleKeys on and off.

NUM LOCK for five seconds

Open Utility Manager.

Windows logo key +U

Keyboard shortcuts you can use with Windows Explorer:

To

Press

Display the bottom of the active window.

END

Display the top of the active window.

HOME

Display all subfolders under the selected folder.

NUM LOCK+ASTERISK on numeric keypad (*)

Display the contents of the selected folder.

NUM LOCK+PLUS SIGN on numeric keypad (+)

Collapse the selected folder.

NUM LOCK+MINUS SIGN on numeric keypad (-)

Collapse current selection if it's expanded, or select parent folder.

LEFT ARROW

Display current selection if it's collapsed, or select first subfolder.

RIGHT ARROW