متالوژی و ذوب فلزات

با مراجعه به سايت قرار گرفته در آدرس زير با خدمات “IHS” در ذوب فلزات آشنا خواهيد شد.

http://www.ihstaylormade.com/

شركت “ACI” بيش از 40 سال در زمينه متالورژي سابقه دارد. سايت آنرا در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.acialloys.com/

انستيتو منابع و متالورژي استراليا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ausimm.com.au/

انستيتو كانادايي معدن، متالورژي و پتروشيمي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cim.org/

دپارتمان متالورژي دانشگاه كمبريج انگلستان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.msm.cam.ac.uk/

واحد متالورژي در انستيتو استاندارد و تكنولوژي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.metalurgy.nist.gov/

با “SMC” و تكنيك متالورژي پودري كه ارائه مي‌كند، در آدرس زير آشنا خواهيد شد.

http://www.smcpowdermetallurgy.com/

مقاله‌اي در زمينه متالورژي آلومينيم را مي‌توانيد در آدرس زير مطالعه كنيد.

http://www.sno.net/alcan/process.htm

سايت وب دپارتمان متالورژي دانشگاه كانكتيكاك را مي‌توانيد در آدرس زير بيابد.

http://www.ims.uconn.edu/metal/

براي يافتن شغل در زمينه متالورژي مي‌توانيد از آدرس زير كمك بگيريد.

http://www.materialjobs.com/

دانشگاه متالورژي و تكنولوژي شيميايي سوفيا در بلغارستان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.uctm.acad.bg/