سازمانهای دولتی

سايت وب وزارت کشاورزي

http://www.moa.or.ir

سايت وب وزارت فرهنگ و آموزش عالي

http://mche.or.ir

سايت وب وزارت پست و تلگراف و تلفن

http://www.iranpac.net.ir

سايت وب وزارت امور خارجه

http://mfo.gov.ir

سايت وب رئيس جمهور ، خاتمي

http://www.persia.org/khatami/index.html

سايت وب ايرانگردي و جهانگردي

http://www.itto.org

سايت وب مرکز تجاري ايران

http://www.irantrade.org

بازار بورس تهران و آخرين اطلاعات آن را در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.neda.net/tse/

سايت وب صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.irib.com/

خبرگزاري جمهوري اسلامي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.irna.com/

سايت وب بنياد مستضعفان و جانبازان در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.iran-bonyad.org/

سايت وب گمرك جمهوري اسلامي ايران را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.irica.org/

مركز اطلاع‌رساني كيش يك سايت در وب و در آدرس زير قرار داده است.

http://www.kfzo.com/

سايت وب سفارت ايران در كانادا در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.salamiran.org/

دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.iran-ipis.org/