علوم

مجله هفتگي “Science” را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير مطالعه كنيد.

http://www.sciencemag.org/

سايت وب انجمن جهاني علوم تخيلي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.wsfs.org/

اخبار علمي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بدست آوريد.

http://www.sciencenews.org/

انستيتو علوم تلسكوپهاي فضايي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.stsci.edu/

انجمن خدمات علمي كه هدف آن توسعه علوم و قدرداني از كساني است كه در زمينه گسترش علوم فعاليت مي‌كنند. يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.sciserv.org/

مركز تحقيقات جاسون در حال انجام يك پروژه درباره زمين شناسي است.سايت وب آن را در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.jasonproject.org/

مركز زمين شناسي كلمبيا كه بخشي از دانشگاه كلمبيا است يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ldgo.columbia.edu/

مركز تحقيقات فضايي گودارد را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر خواهيد شناخت.

http://www.gsfc.nasa.gov/

تصاوير و فيلمهاي جالب درباره هوا و فضا را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد. اين سايت براي معلمان بسيار مفيد است.

http://www.eartsky.com/

انستيتو زمين شناسي “Earth Island” يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.earthisland.org/

هدف انستيتو “Earth Watch” برقراري رابطه بين دانشمندان و دانشجويان در رشته‌هاي مختلف علوم مي‌باشد. سايت وب آن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.earthwatch.org/

روزنامه آن‌لاين “Earth Week” را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد مطالعه كنيد.

http://www.earthweek.com/

يك سايت خوب براي يافتن اطلاعات اكولوژيكي، اخبار و وقايع مهم، سازمانهاي زمين شناسي و انتشارات مرتبط با آن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.envirolink.org/

سايت دوستان زمين در انگلستان را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.foe.co.uk/

سايت وب آكادمي علوم طبيعي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.acnatsci.org/

سايت وب مجله “Discover” را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد مطالعه كنيد.

http://www.discover.com/

هفته‌نامه “Nature” را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد ملاحظه كنيد.

http://www.nature.com/

آكادمي علوم در كاليفرنيا يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.calacademy.org/

جدول تناوبي عناصر شيميايي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.chemicalelements.com/

يك مرجع خوب براي پيگيري تغيرات محيطي در كره زمين در آدرس زير قرار دارد.

http://www.globalchang.org/

مركز مكانيزاسيون ژئومتري واقع در دانشگاه مين سوتا يك سايت وب در آدرس زير قرار دارد.

http://www.geom.umn.edu/

سايت وب آزمايشگاه باركلي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.lbl.gov/

آزمايشگاه فيزيك ليورمر يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.llnl.gov/

يك مرجع خوب براي يافتن سايتهاي ارائه كننده مطالب مربوط به فيزيك با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.physlink.com/

انجمن فيزيك‌دانان آمريكا يك سايت وب براي عرضه اطلاعات در زمينه فيزيك مدرن ايجاد كرده است.

http://rmp.aps.org/

انجمن معلمان فيزيك را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر خواهيد شناخت.

http://www.aapt.org/

مركز تحقيقات اشعه ايكس داراي يك سايت وب است كه در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www-cxro.lbl.gov/

مجموعه‌اي از دانستنيهاي رياضي را با مراجعه به سايت وب زير خواهيد يافت.

http://mathworld.walfarm.com/

فهرست سمينارها در زمينه رياضيات گسسته “Discrete” را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.combinatorics.org/conferences/

براي كسب اطلاعات در زمينه چهل‌وچهارمين اجلاس اعضاي انجمن رياضي استراليا به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://austms2000.maths.uq.edu.au/

يك كنفرانس آن‌لاين در زمينه مشكلات فعلي در رياضيات كه توسط دانشگاه استنفورد ارائه مي‌شود در آدرس زير قرار دارد.

http://medium.stanford.edu/

يك فهرست قابل جستجو از انواع نرم‌افزارهاي رياضي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://gams.nist.gov/

مجموعه‌اي از دروس جبر كه بصورت نرم‌افزار تهيه شده است را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.amath.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از نرم‌افزار معروف “Mathematica” نسخه “3.0” در وب استفاده كنيد و از توابع دلخواه انتگرال بگيريد.

http://integrals.wolfarm.com/

با مراجعه به آدرس زير اطلاعات مختلف و مخترعان آن را خواهيد شناخت.

http://www.invent.org/

يك مرجع خوب كه در آن مي‌توانيد اطلاعات مختلفي درزمينه منابع روانشناسي در وب، انتشارات و دانشگاهها را بيابيد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.psychwww.com/

براي انجام تستهاي روانشناسي بصورت آن‌لاين مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير كمك بگيريد.

http://www.helpself.com/