مهندسی راه و ساختمان

يك ماهنامه به نام CENEWS اخبار و اطلاعات خوبي را به صورت ماهيانه براي مهندسان ساختمان عرضه مي‌كند. براي استفاده از آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.cenews.com/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد، مي‌توانيد دربارة روش‌هاي ساخت پل اطلاعات كسب كيد كنيد يا اطلاعات خود را براي نمايش در اختيار مدير سايت مزبور قرار دهيد.

http://www.scsolutions.com/bridge.html

بيش از 700 منبع دربارة مهندسي ساختمان در آدرس زير عرضه شدهاست. در ميان آنها منابعي دربارة ساختمان، مصالح اوليه، طراحي و بسياري موارد ديگر را خواهيد يافت.

http://www.ldc.lu.se/~irhcvivl/civ-www.htm

براي طراحي و ساخت برج مي‌توانيد با استفاده از فرمول‌هاي ارائه شده در آدرس زير، محاسبات خود را دقيق‌تر انجام دهيد.

http://wwwuser.imaginet.fr/~chouard/equation_eiffel_tower.html

ماهنامه‌اي كه توسط انجم مهندسين ساختمان آمريكا ارائه مي‌شود، در آدرس زير قابل دستيابي است. در اين مجله اطلاعاتي بسيار جالب و خواندني دربارة مهندسي ساختمان يافت مي‌شود.

http://jis.www.ecn.purdue.edu/JIS/

مركز مطالعات و تجزيه و تحليل شوك و لرزه علاوه بر اطلاعات فني و تحقيقاتي، ليستي از منابع مرتبط در اينترنت را نيز براي استفاده عموم عرضه مي‌كند.

http://saviac.usae.bah.com/

با مراجعه به آدرس زير، يك منبع خوب دربارة برج پيزا در ايتاليا را خواهيد يافت. در اين سايت اطلاعاتي همچون تاريخ برج، اخبار وئ رخدادهاي مختلف در رابطه با آن، ساير سايت‌هاي مرتبط و يك گالري تصوير دربارة اين برج را مي‌توانيد مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.ednex.com/buildings/itpisa.html

ليستي از سايت‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان و سازه كه توسط مركز تحقيقات جورجيا آماده شده است و شامل ليست مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي فعال در زمينة مهندسي ساختمان مي‌باشد را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.ce.gateh.edu/www-ce/home.html