مهندسی پزشکی و زيستی

اگر در زمينه بيومكانيك به دنبال اطلاعات هستيد مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد. اين سايت يك مرجع خوب در زمينه اطلاعات اوليه، اخبار و وقايع و بسياري موضوعات ديگر مي‌باشد.

http://www.per.ualberta.ca/biomechanics/

انجمن مهندسي پزشكي را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد. در اين سايت مي‌توانيد فرم عضويت را تكميل كرده و به عضويت اين انجمن درآييد.

http://mecca.org/bme/bmes/socity/index.thm

انجمن مهندسين پزشكي را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد. در اين سايت مي‌توانيد فرم عضويت را تكميل كرده و به عضويت اين انجمن درآييد.

http://www.ashe.org/

ماهنامه ABME كه اطلاعات فراواني در زمينه مهندسي پزشكي عرضه مي‌كند در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://nsr.bioeng.washington.edu/abme/annals.html

ماهنامه مهندسي كلينيكي با مراجعه به آدرس زير قابل استفاده است.

http://www.iupesm.org/

انجمن مواد بيولوژي كه در زمينه تجهيزات و مواد بيولوژيكي تحقق مي‌كند در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.biomaterials.org/

آزمايشگاه بيومكانيك در دانشگاه جان هاپكنز بسياري از نتايج فعاليت‌هاي خود را در آدرس زير عرضه كرده است.

http://www.biomech.jhu.edu/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد مي‌توانيد از فعاليت‌هاي انجمن مهندسين پزشكي ايرلند اطلاع حاصل نماييد.

http://www.ihca.net/beai/

مركز جهاني بيوتكنولوژي با بيش از 850000 عضو را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير يافته و از منابع اطلاعاتي آن استفاده نماييد.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

شبكه مهندسين پزشكي يك سايت در آدرس زير براي ارتباط اين مهندسين در سرتاسر جهان به راه انداخته است.

http://www.ecn.purdue.edu/bme/