مهندسی مکانيک

انجمن مهندسين مكانيك آمريكا داراي يك سايت در اينترنت است. در اين سايت به ويژه مي‌توانيد از نرم‌افزارهاي ارائه شده، مرتبط با مهندسي مكانيك استفاده كنيد.

http://www.asme.org/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد درباره اتوماتيك‌سازي ماشين‌ها اطلاعات كسب كرده يا از آدرس كارخانجاتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، مطلع شويد.

http://www.automationnet.com/

ليستي از مهندسان معتبر و محققان در زمينه مهندسي مكانيك را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.consultingengineers.com/

مجله طراحان مكانيك در آدرس زير قرار گرفته است. دراين مجله مي‌توانيد ليستي از سايت‌هاي مرتبط را نيزبيابيد.

http://www.jmd.engr.ucdavis.edu/jmd/

انجمن مهندسين مكانيك كانادا يك سايت در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.lib.uwaterloo.ca/society/mecheng_soc.html

انجمن متخصصان و مهندسان اتومبيل‌سازي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.sae.org/

دپارتمان مهندسي مكانيك در دانشگاه بركلي، اطلاعات كلي در زمينه فعاليت‌هاي خود را به همراه بسياري مطالب مفيد ديگر در آدرس زير عرضه كرده است.

http://euler.nerkeley.edu/

ليستي از آكادمي‌ها، دپارتمان‌ها، انستيتو‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات تجاري مرتبط با مهندسي مكانيك توسط دانشگاه استنفورد در آدرس زير عرضه شده است. در اينجا مي‌توانيد به كمک يك موتور جستجو، به دنبال عناوين مورد نظر نيز بگرديد.

http://cdr.stanford.deu/htm/www-me/home.html

مهندسين مكانيك با مراجعه به سايت iCrank، منابع فراواني درباره طراحي، فروشندگان تجهيزات، مشخصات محصولات و بسياري عناوين ديگر، خواهند يافت.

http://www.icrank.com/