موبايل

سازنده انواع موبايل Sony Ericsson سايت

http://www.sonyericsson.com

SonyEricsson راهنمای فارسی موبايلهای

W800-K750-Z520-W550-S700-K700-T630-Z200-Z600-T230-T610-T310-T68i-T68-T65-R600-T100-T200-T300 

 http://www.captainsite.com/pages/internet/i-sonyericsson.htm

 Nokia سايت موبايل
 

http://www.nokia.com

سايتی برای خريد موبايل در دبی

http://www.jumbocorp.com/

سايتی برای مقايسه موبايلها از نظر مشخصات فني

http://www.esato.com

سايتی برای مقايسه موبايلها از نظر مشخصات فني

http://www.phonearena.com

سايتی برای مقايسه موبايلها از نظر مشخصات فني

http://www.gsmarena.com

سايتي كه بهترين موبايلها را از ديد كاربرانشان مشخص ميكند

http://www.esato.com/phones/toprated.php#162

سايتی جهت خريد لوازم جانبی موبايل - اين سايت به ايران هم پست میکنه

http://www.vavolo.com

سايتی جهت خريد لوازم جانبی موبايل - اين سايت به ايران هم پست میکنه

http://www.daydeal.com

باز هم سايتی برای مقايسه موبايلها با يکديگر

http://www.gsmarena.com/compare.php3?idMaker2=19&idPhone1=2246

سايتی برای نمايش مشخصات موبايلها

http://www.mobile-review.com/models-en.shtml

سايتی برای دريافت انواع نرم افزار برای موبایلها

http://www.mobango.com

SonyEricsson K700 براي موبايلهاي  Themeانواع

http://www.esato.com/logos/colour/k700themes.php

SonyEricsson Z600 براي موبايلهاي  Themeانواع

http://www.esato.com/logos/colour/z600themes.php

SonyEricsson T610 براي موبايلهاي  Themeانواع

http://www.esato.com/logos/colour/t610themes.php

SonyEricsson T630 براي موبايلهاي  Themeانواع

http://www.esato.com/logos/colour/t630themes.php?p=2&cid=1

SonyEricsson T68i - T230 - T310 براي موبايلهاي  Themeانواع

http://www.esato.com/logos/colour/viewtheme.php