معماری

انستيتو معماري در آمريكا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.aiaonline.com/

يك فهرست قابل جستجو از آدرس سايتهاي مربوط به معماري شامل اخبار، مجلات، آرشيو، معماران معروف و بسياري ديگر در آدرس زير قرار دارد.

http://architectstore.com/

با مراجعه به آدرس زير يك كلكسيون جالب در زمينه معماري را خواهيد يافت.

http://www.greatbuildings.com/

فروشگاهي براي صنايع ساختماني را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.aecinfo.com/

فهرستي از سايتهاي مربوط به معماري را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.architectsusa.com/

فهرستي از منابع معماري را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.deathbyarch.com/

فهرستي از توليدكنندگان محصولات ساختماني در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://4specs.com/

مجله‌اي الكترونيكي درباره هنر و معماري در هزاره سوم در آدرس زير قرار دارد.

http://www.volume5.com/

براي تهيه نرم‌افزارهاي معماري و طراحي مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.graphisoft.com/

فهرستي از نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي در معماري در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.schorsch.com/

مرجع محصولات نرم‌افزاري “Autodesk” در زمينه معماري در آدرس زير قرار دارد.

http://www.acad.co.uk/

انواع افزودنيهاي مورد نياز براي نرم‌افزار “ACAD” را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.caddepot.com/

سايت وب سازمان “BOCA” در آدرس زير قرار دارد.

http://www.bocai.org/

مركز تحقيقات ساختماني انگلستان (BRE) يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.bre.co.uk/

يك مركز تحقيقات در استراليا كه در زمينه بهبود وضعيت ايمني و محيطي ساختمانها فعاليت مي‌كند سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.dbce.csiro.au/

سايت وب شركت ساختماني “Arrow” كه سازنده انواع انبار مي‌باشد در آدرس زير قرار دارد.

http://www.arrowsheds.com/

سايت وب شركت ساختماني بابيت را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://bobbittgroup.com/

يك مرجع در زمينه معماري و طراحي محيطي، فضاسازي و شهرسازي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.landscapelibrary.com/

طراحان حرفه‌ايي، تاريخچه، تاريخچه شهرسازي و جلسات مباحثه در معماري را در آدرس زير بيابيد.

http://www.planing.org/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير مرجع مناسبي براي كسب اطلاعات در زمينه معماري، طراحي وشهرسازي در فرانسه است.

http://aqua.inria.fe/

سايت وب مركز تحقيقا معماري در آدرس زير قرار دارد.

http://www.architect.org/

اگر به دنبال اخبار، ليست معماران، طراحان و يا هر چيز ديگري در زمينه معماري مي‌گرديد، مي‌توانيد آنرا از آدرس زير بدست آوريد.

http://www.architect.co.uk/