مراکز آموزش و تحقيقات داخلی

سايت  شهرداری تهران

http://www.tehran.ir

سايت دانشگاه صنعتي اميركبير را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.iust.ac.ir/

سايت وب دانشگاه علم و صنعت ايران در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.iust.ac.ir/

دانشگاه صنعتي اصفهان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.iut.ac.ir/

دانشگاه شهيد بهشتي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.sbu.ac.ir/

دانشگاه صنعتي شريف سايت وب خود را در آدرس زير برپا كرده است.

http://www.sharif.ac.ir/

سايت وب دانشگاه پزشكي شيراز در آدرس زير قرار گرفته است.

http://pearl.sums.ac.ir/

بازار بورس تهران و آخرين اطلاعات آن را در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.neda.net/tse/

سايت وب صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.irib.com/

خبرگزاري جمهوري اسلامي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.irna.com/

سايت وب بنياد مستضعفان و جانبازان در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.iran-bonyad.org/

سايت وب گمرك جمهوري اسلامي ايران را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.irica.org/

مركز اطلاع‌رساني كيش يك سايت در وب و در آدرس زير قرار داده است.

http://www.kfzo.com/

سايت وب سفارت ايران در كانادا در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.salamiran.org/

دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.iran-ipis.org/