کتابخانه ها

سايت وب كتابخانه مركزي واشنگتن كه حاوي فهرست كتابها، مقالات، اسناد قانوني و نقشه مي‌باشد را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.lib.cwu.edu/

سايت وب كتابخانه دانشگاه كوئينزلند استراليا در آدرس زير قرار دارد.

http://www.lib.qut.edu.au/

سايت وب كتابخانه “NOAA” در آدرس زير قرار دارد.

http://www.lib.noaa.gov/

سايت وب كتابخانه دانشگاه،پنسيلوانيا را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.library.upenn.edu/

سايت وب مركز كتابخانه‌ها در آدرس زير قرار دارد.

http://wwwcrl.uchicago.edu/

كتابخانه ملي ونكوور كانادا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.vpl.vancouver.bc.ca/

يك كتابخانه آن‌لاين در زمينه مواد مخدر، روشهاي مقابله، مقالات و روشهاي درمان معتادين در آدرس زير قرار دارد.

http://www.druglibrary.org/

سايت وب كتابخانه آن‌لاين يوتا در آدرس زير قرار دارد.

http://pioneer.uen.org/

با مراجعه به آدرس زير به يك كتابخانه آن‌لاين درباره ادبيات دسترسي خواهيد يافت.

http://www.literature.org/

سايت وب كتابخانه دانشگاه بيرمنگهام را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

 http://library.bham.ac.uk/

سايت وب كتابخانه دانشگاه هاروارد را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://hollisweb.harvard.edu/

كتابخانه آن‌لاين اورايلي سايت وب خود را در‌ آدرس زير قرار داده است.

http://online-book.creily.com/

انجمن كتابخانه‌هاي آمريكا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ala.org/

انجمن كتابخانه‌هاي اختصاصي داراي يك سايت وب است كه در آدرس زير قرار دارد.

http://www.sla.org/

سايت وب انجمن كتابخانه‌هاي طبي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.mlanet.org/

فدراسيون بين‌المللي انجمن كتابخانه‌ها (IFLA) يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ifla.org/

انجمن كتابخانه‌هاي عمومي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.pla.org/

كتابخانه‌هاي بسيار خوبي براي كسب اطلاعات تجاري در آدرس زير قرار دارد.

http://lcweb.loc.gov/rr/business/

كتابخانه مشاغل در هاروارد را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://library.hbs.edu/

انجمن كتابخانه‌هاي هنري در آمريكاي‌شمالي يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.arlisna.org/

كتابخانه دانشگاه مك گيل يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://blackader.library.mcgill.ca/

كتابخانه ملي هنر در انگلستان را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر خواهيد شناخت.

http://www.nal.vam.ac.uk/

سايت وب كتابخانه انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.bl.uk/

كتابخانه علوم اقتصادي و سياسي انگلستان در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.blpes.lse.ac.uk/

يك كتابخانه آن‌لاين در رابطه با سراميك را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://scholes.alfred.edu/