هوا نوردی

موزه هوانوردي كانزاس را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.sarnap.com/

موزه ملي ناوگان هوايي دريايي را در آدرس زير مي‌توانيد بازديد كنيد.

http://www.naval-air.org/

در آدرس زير سايت وب شركت هوانوردي “Great Lakes” را خواهيد يافت.

http://www.greatlakesav.com/

سايت وب مديريت هوانوردي فدرال در آدرس زير واقع شده است.

http://www.faa.gov/

فهرستي از بهترين سايتهاي هوانوردي در اينترنت در آدرس زير ارائه شده است.

http://www.avitop.com/aviation/

هر آنچه در زمينه هواپيما و پرواز به دنبال آن هستيد در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.flightdata.com/

نرم‌افزارهاي مختلفي در زمينه هوانوردي را در آدرس زير مي‌توانيد دريافت كنيد. اين نرم‌افزارها عموماً براي خلبانها طراحي شده‌اند.

http://www.forpilots.com/

يك منبع خوب در زمينه هوانوردي در كشور انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://aeroflt.usersnetlink.co.uk/

در آدرس زير اطلاعات فراواني مرتبط با هواپيما، فرودگاه و هوانوردي دريافت مي‌شود.

http://www.avhome.com/

يك منبع اطلاع رساني جالب در زمينه هوانوردي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.aero-web.org/