دوربین

سايتی دارای اطلاعاتی بسيار کامل در مورد تمامی دوربينهای ديجيتال  

http://www.imaging-resource.com/MFR1.HTM?view=Sony_reviews