شكلات

يکی از معروفترين سازنده های شکلات در فرانسه که هدايای شما را هم ارسال ميکند ! فقط کمی گران هستند

http://www.zchocolat.com

سايت شكلات سازي لينت

http://www.lindt.com