بازیافت از ضایعات

اخبار و اطلاعات و جزئيات مورد نياز صنايع براي بازيافت از ضايعات را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير به دست آوريد.

http://www.pollutiononline.com/

دپارتمان ملي بازيافت ضايعات در تايلند، يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.pcd.go.th/

اطلاعات مختلف درباره مواد شيميايي ضد آلاینده محيط در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.scorecard.org/

مركز بازيافت ضايعات كانادا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://c2p2.sarnia.com/

سايت وب ميزگرد ملي بازيافت ضايعات با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.p2.org/

انجمن كنترل آلودگي آب در جورجيا نتايج فعاليتهاي خود را بر روي اينترنت و در سايت وب واقع در آدرس زير قرار داده است.

http://www.gwpca.org/

اگر مايل هستيد درباره بازيابي آبهاي آلوده اطلاعات كسب كنيد مي توانيد از نتايج فعاليتهاي شهروندان كينگ كانتي كه در سايت زير قرار دارد استفاده كنيد.

http://dnr.metrokc.gov/wtd/

مركز تحقيقات آلودگي اقيانوسها يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.rsmas.miami.edu/groups/oprc/