بازاریابی

نكات و نصايح جالبي درباره بازاريابي در سطح بين‌المللي با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.sspboatsite.com/

يكي از بزرگترين انجمنهاي فروش و بازاريابي به نام “SME” كه بيش از يكصد سال قدمت دارد، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.smei.org/

اگر مي‌خواهيد براي سايتهاي وب خواننده ايجاد كنيد و ترافيك آنها را بالا ببريد، به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.mmgco.com/

براي خريد انواع كتابهاي مربوط به بازاريابي و نرم‌افزارهاي مرتبط مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.demographic.com/

مركز اطلاعات تجارتي، منابع مختلفي را به صاحبان شاغل و بازاريابها ارائه مي‌كند تا با كمك آن، فعاليتهاي بازاريابي را بهتر انجام دهند.

http://www.marketingsource.com/

اگر بازارياب حرفه‌اي هستيد، به آدرس زير مراجعه كرده و با ارسال شرح فعاليتهاي كاري خود، در يك مركز بازاريابي استخدام شويد.

http://www.marketingjobs.com/

انجمن بازاريابي مشاغل (BMA)، خدمات مختلفي را به افراد فعال در بازاريابي ارائه مي‌كند. سايت وب آن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.marketing.org/

با مراجعه به آدرس زير از آخرين اخبار و وقايع مرتبط با بازاريابي درسطح جهان مطلع شويد.

http://www.markting.haynet.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد اطلاعات ونكات مختلف را درباره بازاريابي به صورت روزانه دريافت كنيد.

http://www.interbiznet.com/nomad.html

انجمن ملي بازاريابي و فروش دوستانه (HSMAI) سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.hsmai.org/

اطلاعات مورد نياز براي بازاريابي مشاغل كوچك را با مراجعه به سايت زير از زبان نويسنده كتاب “Guerrilla Markting” بشنويد.

http://www.gmarketing.com/

مركز اطلاع رساني بازاريابي صنايع سايت وب خود را كه حاوي منابع مختلفي درباره مشاغل و بازاريابي است در آدرس زير قرار داده است.

http://www.dmworld.com/

اگر انواع نوشيدني توليد مي‌كنيد، با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد براي محصول خود در سطح جهان بازاريابي كنيد.

http://www.beveragemarketing.com/

خدمات بازاريابي محصولات كشاورزي كه يك سرويس دولتي است، با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.ams.usda.gov/

انجمن بازاريابي آمريكا (AMA) كه خدمات مختلفي به دانش‌آموختگان اين رشته ارائه مي‌دهد، سايت وب خود را براي استفاده عموم در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ama.org/

بازاريابهاي آسيايي در اينترنت يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده‌اند. مراجعه به آن براي افراد فعال در زمينه بازاريابي مفيد است.

http://www.aim.apic.net/