آنتي ويروسهاي کامپيوتري

سايت وب شركت “Centeral Command Inc” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.avp.com/

يك توليد كننده نرم‌افزارهاي ضد ويروس را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.commandcom.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد نمونه‌هايي از محصولات شركت “Knowledg System Alladin” را به كامپيوتر خورتان منتقل كنيد.

http://www.esafe.com/

در آدرس زير مي‌توانيد چند نوع ويروس را بصورت مجاني دريافت كنيد.

http://www.nai.com/

سايت وب شركت “Data Follows Grop” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.datafellows.com/

شركت نورمن يكي از معتبرترين توليدكنندگان آنتي‌ ويروسهاي كامپيوتري است. سايت وب آنرا مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.norman.com/

سايت وب شركت “Symantec” در آدرس زير قرار دارد. در اينجا مي‌توانيد پاترن شناسايي انواع ويروسهاي جديد براي “Norton Anti Virus” را به كامپيوتر خودتان منتقل كنيد.

http://www.symantec.com/

انواع آنتي‌ويروسها “PC-Cillin” را از سايت وب شركت “Trsnd Micro” در آدرس زير دريافت كنيد.

http://www.antivirus.com/

با يك توليد كننده آنتي‌ويروسهاي كامپيوتري مي‌توانيد در آدرس زير آشنا شويد.

http://www.sophos.com/

شركت نرم‌افزاري “Proland” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.pspl.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد آخرين اطلاعات درباره ويروسهاي كامپيوتري را از متخصصان شركت “IBM” دريافت كنيد.

http://www.av.ibm.com/

سايت وب شركت “Dr.Solomon,s” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.drsolomons.com/

دائره المعارف ويروسها را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.avpve.com/

انيستيتو “EICAR” سايت وب خود را جهت اطلاع رساني درباره ويروسها در آدرس زير قرار داده است.

http://www.eicar.com/

آخرين اطلاعات درباره ويروسهاي كامپيوتري را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد به ‌دست آوريد.

http://www.wildlist.org/

اطلاعات مختلف جهت شناسايي ويروسها را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير دريافت كنيد.

http://www.virusbtn.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد يك نرم‌افزار ضد ويروس كه بيش از چهل هزار نوع ويروس مختلف را شناسايي مي‌كند را به ‌صورت مجاني دريافت كرد.

http://www.free-av.com/

در آدرس زير يك نرم‌افزار ضد ويروس بسيار قوي عرضه مي‌شود كه بصورت ماهيانه نيز نسخه‌هاي جديدي از آن عرضه مي‌شود.

http://www.grisoft.com/

يك نرم‌افزار ضد ويروس قدرتمند در آدرس زير بصورت مجاني در اختيار شما قرار مي‌گيرد.

http://www.cai.com/antivirus/personal/