اهرام ثلاثه

در آدرس زير مي‌توانيد تصاوير و توضيحاتي را درباره اهرام ثلاثه بيابيد.

http://www.ce.vt.edu/evd/htmls/p212630.html

اگر مشتاق هستيد تا اطلاعات جالبي درباره اهرام ثلاثه بدست آوريد مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.pbc.org/wgbh/nova/pyramid/

به آدرس زير مراجعه كنيد و درباره بزرگترين عجايب دنيا (اهرام ثلاثه) اطلاعات كسب كنيد.

http://www.europa.com/edge/pyramid.html

همه چيز را درباره تمدن كهن مصر با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.verdenet.com/isis/

نتايج تحقيقاتي را كه درباره ساخت اهرام انجام شده است مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.geocities.com/athens/oracle/2451/pyramid/

يك انيستيتو در آمريكا براي تحقيق درباره اهرام ثلاثه وجود دارد كه سايت وب آن در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://infinet.org/aip/

در آدرس زير مي‌توانيد اطلاعات مهمي درباره اهرام ثلاثه بيابيد.

http://www.memst.edu/egypt/main.html

درباره تمدن كهن مصر و آتلانتيس در آدرس زير مي‌توانيد اطلاعات كسب كنيد.

http://www.are-cayce.com/ancient.htm

اسرار مصر باستان و بررسيهاي مربوط به ساخت اهرام به تفصيل در آدرس زير آورده شده است.

http://www.nauticom.net/users.ata/egypt.html